Montáž - postup realizácie gabiónovej konštrukcieExpedícia gabiónovej konštrukcie BLOCK-SK®

Gabiónová konštrukcia Vám bude po dohode dodaná na miesto realizácie vo forme samostatných oceľových sietí, ktoré sú poukladané na palete. Súčasťou dodávky sú aj spojovacie prvky – špirály a dištančné spony, ktorými sa tieto siete spájajú a kompletný metodický ( všeobecný ) technologický postup pre montáž.

 

Spájanie sietí

Samostatné siete sa postupne spájajú do celkov pomocou špirál na pás upraveného podložia, na ktorý sa bude stavať. V prípade, že projektová dokumentácia neobsahuje kladačský plán, môžeme Vám ho na vyžiadanie spracovať a poslať.

Spravidla sa najskôr začínajú spájať spodné siete so zvislými bočnými sieťami - priečkami, následne sa pripevnia čelné siete košov a nakoniec po naplnení košov sa upevní vrchná sieť, ktorá tvorí tiež spodnú sieť prípadného horného radu. Spojenie sa vykonáva súčasne jednou špirálou. Takto sa jednou špirálou môžu spájať, resp. napájať viaceré siete (dve, tri, štyri).

Ako spojovacie prvky pre gabiónové konštrukcie sa používajú špirály so stúpaním 5 cm alebo 10 cm. Pri spájaní menšej gabiónovej konštrukcie je potrebné špirály deliť na požadovanú dĺžku. Pri spájaní gabiónovej konštrukcie väčšej ako 150 cm je nutné špirály nakrúcať z obidvoch strán, t.j. pri sieťach o rozmeroch nad 150 cm (150, 200, 250, 300).Pri týchto sieťach sú použité na jeden spoj dve a viacej špirály resp. jedna celá a príslušná časť delenej špirály. Na spájanie sietí do gabiónovej  stavebnice možno použiť aj CLIP – spony. Pri montáži je potrebné zásadne dodržiavať pokyny projektanta, dbať na zvláštnosti konštrukcie BLOCK-SK® a možnosti jej vnútornej a vlastnej konštrukčnej odolnosti. 


 

Umiestnenie dištančných spôn

Dištančné spony sú dodávané do konštrukcie BLOCK-SK® štandardne v dĺžkach 50 a 100 cm. Slúžia na zabezpečenie tvarovej stability blokov, najmä počas plnenia. Podľa potreby objektu sú dodávané i dištančné spony v menších dĺžkach - 15, 20, 25, ... cm, hlavne pri obkladoch budov a podobných objektov.


 

Gabiónové oblúky

Gabiónová stavebnicová konštrukcia BLOCK-SK® umožňuje svojou voľnosťou spojov vytvárať plynulé oblúky prijateľného polomeru. Pokiaľ sú projektom predpísané ostrejšie zmeny smeru, objektu je možné zvoliť niektorý z nasledovných variantov:

Otvorený oblúk - dve pozdĺžne časti objektu sú spojené na čele múru a otvárajú sa v tomto prípade zdvojenou stenou 

Zatvorený oblúk -  dve pozdĺžne časti objektu sa navzájom do seba zasúvajú v predpísanom uhle s vzájomným spojením zadných stien 

Segmentovaný oblúk - pre potreby vytvorenie stupňovitého oblúku je v súlade s projektom dodávaný súbor sietí potrebných na vytvorenie segmentov 

 

Pre lepšie pochopenie montáže gabiónovej konštrukcie si pozrite aj galériu MONTÁŽ GABIÓNOV

 

Inštruktážne videá

Montáž gabiónovej stavebnice BLOCK-SK®
 

GREEN BLOCK®

FLOOD BLOCK®

 

 


Partneri

CHS GEO Servis Green Hornet Gabion Consult

  • Odborné poradenstvo ku každej objednávke
  • Gabion Consult
    Výroba zváraných sietí na mieru
  • Gabion Consult
    Vypracovanie technologického postupu k objednávke ZDARMA
  • Gabion Consult
    Environmentálne vhodný výrobok