Gabionová stavebnica BLOCK-SK spoločnosti COMPAG SK s.r.o.

       Tento systém košov je vytvorený drôtenými sieťami zvarovanými z hrubo pozinkovaného drôtu a protikorozivnou ochranou zmesou Zn+Al. Hrúbka drôtu je 3,0 ; 3,5 alebo 4,0 mm, hrúbka pozinkovania minimálne EN 10244-21:2001. Korozívna odolnosť v laboratórnych podmienkach môže byť min. 2000 hod, čo predstavuje oproti štandardu na trhu ( min. 500 hod ) takmer štvornásobné zvýšenie predpokladu začatia korózie o desiatky rokov. Siete do košov sú vzájomne spájané dodávanými špirálami a dištančnými sponami – tiahlami.

       Najširšie použitie majú gabiónové konštrukcie v dopravnom staviteľstve. V súčasnosti sa v oblasti inžinierskeho staviteľstva prejavuje potreba navrhovania a realizácie líniových objektov, t. j. zárubných a podporných múrov, protihlukových stien a pod. Je to trend, ktorý vychádza z reality trasovania komunikácie ako v extraviláne, tak i v zastavaných aglomeráciách. Ukazuje sa, že „tradičné“ riešenia týchto objektov je neuspokojivé, neodpovedá zvýšeným požiadavkám na ochranu životného prostredia.
       Všetky tieto líniové objekty sa dajú ekonomicky efektívnejšie riešiť pomocou gabiónových konštrukcií so zvarovaných sietí systémom BLOCK – SK®. Rýchlosť realizácie je taktiež priaznivejšia v prospech systému BLOCK – SK®. Konštrukcia zo zvarovaných sietí je pevnejšia, tiež lepšie drží rovinatý tvar, avšak stále sú dostatočne pružné, čo je jednou z najčastejších výhod gabiónových konštrukcií. 
       Pri gabiónovom systéme nie je potrebné nákladné zakladanie. Vzhľadom k tomu, že drôtenokamenný  systém vykazuje vnútornú  pružnosť, systém nemusí  byť zakladaný v nezamŕzavej  hĺbke a jedná sa o suchý proces  výstavby. Z uvedeného dôvodu  má Gabionová stavebnicová k onštrukcia BLOCK-SK mimoriadne  uplatnenie v bytovej  výstavbe a úprave okolia ako i  realizácii oplotení , teránnych  úprav a rôznych možnostiach  realizácie architekta a predstáv  investora ako v exteriery tak interiery. 
       Siete sa kladú na pripravenú  podkladnú vrstvu a pomocou  špirál sa spájajú, podľa kladačského  plánu do košov. Najprv  spodné siete zo zvislými, potom  sa pripevnia čelá a po uložení  výplne uzavrú koše – vrchné  siete. Jednou špirálou je možné  spájať niekoľko sietí naraz a  tak dosiahnuť jednu z hlavných  predností systému BLOCK-SK®  a to kompaktné kvalitné spojenie  jednotlivých častí objektu a  vzájomné pôsobenie košov pri  znížení množstva ocele a bez  zbytočných neestetických spár  a komplikovaného viazania košov. 
       Účinná hmotnosť konštrukcie vytvorená gabiónovým systémom bude dodržaná pri použití kameňa, ktorý splňuje konštrukčné, funkčné požiadavky a požiadavky trvanlivosti (pevnosť v tlaku, nasiakavosť, namŕzanie, trvanlivosť). Použiť sa môže kameň ako lomový tak i ťažený (obliaky) . V prípade využitia konštrukcie BLOCK – SK ® pozdĺž vodného toku je veľmi pravdepodobné a žiaduce spevnenie úplným zanesením konštrukcie. V prípade objektu vystaveného len pôsobeniu atmosférických zrážok alebo pôsobeniu podzemnej vody, sa prejavujú zmeny prostredia prostredníctvom spevnenia zeminy a rastom vegetácie zreteľnejšie v prípade stupňovitých stien. 
       Použiteľnosť gabiónového  systému BLOCK – SK ® je veľmi  rozmanitá. Na všetky ich  výhody prídeme už pri prvom  objekte. I keď ide o veľmi nenáročnú  aplikáciu je treba  dbať na niektoré zásady pri  montáži, ktoré sú popísané  v technologickom postupe a  návode k montáži konštrukcií  BLOCK – SK ®.

© 2023 GABIONOVÝ E-SHOP spoločnosti COMPAG-SK • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP