Gabiony v záhrade

       Gabionové konštrukcie boli využívané v uplynulom období na objekty rôzneho určenia od oporných stien pri diaľniciach, protihlukových stien až po architektonické úpravy územia bytovej výstavby. Odtiaľ bol už len krok k využitiu kreatívnymi architektmi na úpravu fasád budov, výstavbu plotov, úpravu exteriéru v spolupráci s odborníkmi z oblasti záhradníctva a pod. Vrcholom možného využitia je v súčasnosti uplatnenie v interiéri vinohradníckych a vinárskych objektov, horských hotelov a chát. Koše naplnené kameňom je možné kombinovať so živými plotmi, trávou či trvalkami a vytvárať tak rôzne variácie záhrad.

Konštrukčný systém

       Stavebnú gabiónovú technológiu zo zvarovaných sietí architekti považujú za optimálnu kombináciu ,,pružnosti, tuhosti, estetickej čistoty a variability použitia“. Systém konštrukcie je vytvorený drôtenými košmi zvarovanými z hrubo pozinkovaného drôtu s protikoróznou ochranou. Preto môžu byť tieto štruktúry zachované aj celé desaťročia. Siete do košov sú vzájomne spájané špirálami a dištančnými sponami – ťahadlami, ktoré tvoria súčasť stavebnice.

Gabionové konštrukcie môžu mať tvar s:

 • odstupňovaním na lícnej pohľadovej strane,
 • odstupňovaním na rubovej strane,
 • obojstranným odstupňovaním,
 • konštantným prierezom,
 • najmä pri nízkych múroch.

Budovanie objektov

       Zo sietí sa pomocou spojovacích špirál vytvárajú priamo na mieste objektu drôtené koše, ktoré sa plnia kameňom. Na pohľadovej strane konštrukcie sa ručne vkladá kameň, ktorý musí spĺňať aj estetické požiadavky. Stredná časť konštrukcie sa obyčajne vypĺňa drobnejšou frakciou kameniva (frakcia 16 – 32 – 63). Na menej náročné konštrukcie sa môže použiť aj recyklovaný betón, resp. zemina. Ak vzhľad konštrukcie nie je dôležitý, možno celý objem koša naplniť vhodnou frakciou kameniva (32 až 63 mm) strojom. Treba však navrhnúť sieť s menšími okami (100 × 50 mm). Pri návrhu konštrukcie musí projektant zohľadniť najmä zabezpečenie stability, estetické stvárnenie konštrukcie, ale aj jej hospodárnosť. Návrh by mal prihliadať aj na materiálové možnosti v okolí stavby a začlenenie inžinierskeho objektu do okolitého terénu. Tento konštrukčný systém možno realizovať aj v zimnom období, takže nedochádza k obmedzovaniu plynulosti výstavby.

Dielo môžeme zazelenať

 • pomocou geotextílie priamo v konštrukcii vytvorením balu so zeminou,
 • osadením dierovanej drenážnej rúrky priamo do konštrukcie pri realizácii systému a vysadením rastlín s vodorovným koreňovým systémom,
 • plnením konštrukcie systému zeminou, čo umožňuje výsadbu aj stredne vyrastenej zelene,
 • zazelenanie možno zlepšiť kokosovou rohožou, ktorá zároveň zachytáva zeminu proti vypadnutiu z čiel protihlukových stien.

Oporný múr

       Oporný múr je výhodné navrhnúť v protisklone, čo si vyžaduje riešiť aj základ. Na základe praktických skúseností možno odporučiť, aby sa pred stavbou gabiónových konštrukcií zhotovila dokumentácia na realizáciu stavby aj pre nenáročné konštrukcie v rovnakom sklone. Tiež sa odporúča navrhovať odstupňovaný priečny rez. Umožní to zazelenenie konštrukcie. Na vzniknutých lavičkách lepšie rastie vegetácia a vytvára sa prirodzený sklon pre skonsolidovanú stenu z lomového kameňa, čo má rozhodujúci význam po ukončení životnosti drôtených sietí. Spätný zásyp za oporným múrom musí pre lepšie odvedenie vody a vytvorenie prirodzeného hydraulického filtra byť zásadne zhotovený zo štrkového alebo kamenistého materiálu.

Základ

       Pretože drôteno-kamenný systém vykazuje vnútornú pružnosť, konštrukcia nemusí byť založená v nezamŕzajúcej hĺbke. Odporúčaná hĺbka základovej škáry je 0,5 m. Po odstránení povrchovej vrstvy, prípadne aj menej únosných vrstiev zeminy, sa urobí podkladová vrstva zo zhutneného štrkopiesku alebo makadamu s hrúbkou 150 až 200 mm. Ako podkladová vrstva sa môže použiť aj podkladový betón triedy B 7,5 (B 10), ktorý sa uloží na šírku základu v hrúbke100 až 200 mm. Pri betónovaní podkladu sa odporúča šachovnicovo po vzdialenostiach asi 500 mm osadiť kotviace oceľové tyče – betonársku výstuž profilu 20 mm tak, aby zo základu vyčnievala min. 100 mm. Takto sa získa monolit, vzájomné prepojenie siete s podkladovým betónom. Všetky rastliny, ktoré sa dokážu dobre vyrovnať so suchými podmienkami, budú sa na gabióne cítiť dobre. Ideálne sú rastliny a bylinky ako tymián, pažítka aj niektoré druhy kvetov a trvaliek. Okrem toho sú gabionové konštrukcie ideálne ako pozadia pre popínavé rastliny.


Partneri

CHS GEO Servis Green Hornet Gabion Consult

 • Odborné poradenstvo ku každej objednávke
 • Gabion Consult
  Výroba zváraných sietí na mieru
 • Gabion Consult
  Vypracovanie technologického postupu k objednávke ZDARMA
 • Gabion Consult
  Environmentálne vhodný výrobok