Obchodné podmienky

1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je COMPAG SK s.r.o. so sídlom Stará Vajnorská 37, Bratislava - IČO: 35758112, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 18314/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. Ak si kupujúci (spotrebiteľ)  objedná tovar e-mailom jedná sa o krok v smere uzavretia zmluvy na diaľku  podľa §9 zákona 108/2000  Z.z. v znení neskorších predpisov.

3. Každý kupujúci objednáva tovar prostredníctvom, nákupného košíka virtuálneho obchodu www.gabiony-eshop.sk

4. Na základe objednávky je zákazníkovi zaslané vyjadrenie k objednávke  s potvrdením o cene tovaru, množstve tovaru a cene dopravy objednaného množstva.

5. Doprava
internetový obchod  www.gabiony-eshop.sk zabezpečuje  prostredníctvom prepravnej služby, ktorú kupujúci špecifikuje v objednávke.

- Prepravná služba
- Osobný odber

6. Tovar je následne adekvátne zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru dôkladne skontrolovať zásielku a prípadné poškodenie, alebo množstevný rozdiel spísať v škodovom zápise, prípadne nezrovnalosť vyznačiť na dodacom liste.  Je vhodné urobiť si aj fotodokumentáciu. Pre urýchlenie vybavenia reklamácie zašlite dokumentáciu o škode na e-mailovú adresu bts.domestic@kuehne-nagel.com  - ak je prepravcom KUEHNE+NAGEL s.r.o.

7. Spolu s tovarom je kupujúcemu dodaný daňový doklad - faktúra, Identifikačný dodací list s potvrdením o zhode a výdajka.

8. Za tovar zodpovedá Internetový obchod až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim, keď Internetový obchod kupujúcemu, alebo jeho zástupcovi umožní fyzicky disponovať s tovarom.
Tovar je na žiadosť objednávateľa dopravený vozidlom s hydraulickou plošinou.

9. Internetový obchod má právo objednávku zrušiť v prípade, keď nie je možné objednaný tovar zabezpečiť v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. V takomto prípade ponúkne kupujúcemu náhradný tovar, resp. iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. O zrušení objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu. Ak kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu táto suma vrátená do piatich dní na ním určený účet.

10. Internetový obchod  nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravnou službou.

11.  Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou službou zodpovedá prepravná služba, u ktorej je prepravovaný tovar vždy poistený. Takéto prípady riešime dodaním nového tovaru po zaplatení škôd prepravnou službou.

12. Internetový obchod nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou iných nepredvídateľných prekážok a kupujúci už tovar zaplatil vo forme predfaktúry v takomto prípade peniaze vrátime kupujúcemu do 5 dní na účet z ktorého bola objednávka zaplatená resp. pokiaľ nedôjde k inej dohode.

13. Ceny uvádzané na web stránkach, ktoré majú byť uhradené kupujúcim, zahŕňajú daň z pridanej hodnoty. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento cenník.  Cena dopravy Vám bude oznámená s potvrdením objednávky a bude tvoriť súčasť predfaktúry.

14. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné preukázateľne do jednej hodiny od obdŕžania uhradenia predfaktúry na účet COMPAG SK s.r.o.  č.u. 2956494251 / 0200 . Pri splnení tejto podmienky je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Zrušenie objednávky oznámi kupujúci emailom predávajúcemu. Úhrada za zrušenú objednávku - kúpna cena alebo jej časť, bude vrátená do piatich dní na účet.

15. Tovar predávaný v AKCII, alebo vo VÝPREDAJI, je v ponuke do vyčerpania zásob, ak nie je inak ohraničená doba predaja.

16. Dodacia doba, ak je pri tovare uvedené :
SKLADOM:    tovar je vyexpedovaný do dvoch pracovných dní .
3 DNI, 5 DNÍ,14 DNÍ:  tovar je vyexpedovaný  od 3 do 14 pracovných dní
( tovar je na ceste, tovar je v objednávke, tovar je u dodávateľov , ... )
       Doprava sa realizuje v zmysle „Všeobecných zasielateľských podmienok“ ZLZ SR.
Výška ručenia prepravcu : 8,33 XDR na 1 kg hrubej hmotnosti škody na tovare.

17. Údaje, ktoré zadávate pri registrácii
Ako zákazník musíte pri vašej registrácii uviesť nasledujúce údaje. Ak ste fyzická osoba, sú to tieto:
•          Meno a priezvisko
•          Úplnú poštovú adresu
•          Telefonické + e-mail spojenie

Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami.
V prípade, že požadujete doručovanie objednávok na inú adresu než  je uvedená, môžete uviesť ešte alternatívnu adresu dodania. Ak nakupujete ako právnická osoba, mali by ste uviesť tiež nasledujúce údaje o firme:
•          Meno firmy
•          Úplnú poštovú adresu - sídlo firmy
•          Telefonické + e-mail spojenie
•          IČO
•          DIČ
•          IČ pre DPH
•          Bankové spojenie

Tieto údaje nám umožnia previezť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať Vašu platbu cez bankový prevod.

Zneaktívnenie registrácie a výmaz vášho emailu z rozosielacej databázy
Pokiaľ sa rozhodnete a budete chcieť zrušiť Vašu registráciu, stačí keď nám napíšete email na adresu: compag@compag.sk .
 
18. Platobné podmienky a jednotlivé spôsoby platieb
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu predávajúcim súčasne s potvrdením objednávky a sú závislé na platných cenách v okamihu prijatia objednávky. Ak je platná cena totožná alebo nižšia než v písomnej, faxovej alebo e-mailovej objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdená a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia než cena uvedená na objednávke, predávajúci neodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť.

19.  Spôsoby platieb:
platba predfaktúry prevodom na účet :  ................................................................................. *         
platba v hotovosti pri prevzatí tovaru**
(* po dokončení objednávky Vám budú zaslané podklady pre realizovanie platby - číslo účtu,  čiastka, variabilný symbol ).
Údaje Vám prídu elektronickou poštou, pokiaľ ste do objednávky zadali kontaktný email. Po  overení platby pokračujeme vo vybavovaní Vašej objednávky a následne Vám ju pošleme.
(** platba v hotovosti  znamená možnosť zaplatiť tovar priamo v obchodnej kancelárii pri preberaní tovaru v Bratislave, Stará Vajnorská 37 )

20.  Záverečné ustanovenia:
Prípadné spory medzi COMPAG SK s.r.o. a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na COMPAG SK s.r.o. pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.
Odvolanie sa na informácie o ochrane spotrebiteľa na MH SR: 
http://www.economy.gov.sk/
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 29.1.2016 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.


Partneri

CHS GEO Servis Green Hornet Gabion Consult

  • Odborné poradenstvo ku každej objednávke
  • Gabion Consult
    Výroba zváraných sietí na mieru
  • Gabion Consult
    Vypracovanie technologického postupu k objednávke ZDARMA
  • Gabion Consult
    Environmentálne vhodný výrobok