Reklamačný poriadok

1.  Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby- kazy, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

2.  Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z chýb-kazov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby-kazy mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

3.  Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby - kazu po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie oprávnenému zástupcovi predávajúceho v mieste obchodnej kancelárie a podľa možnosti s obalom tovaru, originálnym potvrdením o zhode a dokladom o zaplatení s faktúrou. Fotografická dokumentácia chýb-kazov zistených pri prevzatí alebo v čase zistenia na mieste zistenia ( má sa zato , že je to v čase prvého rozbalenia )

4.  Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte e-mailom na adresu compag@compag.sk  alebo telefonicky, viď. Kontakty a pokúsime sa dohodnúť s Vami neodkladné riešenie situácie.  Ak tovar vykazuje chyby-kazy, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

5. Reklamačné konanie, ktorého predmetom je uplatnenie zodpovednosti predávajúceho z chýb-kazov tovaru, ktorý je pevne zabudovaný a nedá sa objektívne doručiť predávajúcemu sa začína dňom doručenia reklamácie a vykonaním obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo ním určenou treťou osobou, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

6. Kupujúci je povinný reklamovať chyby-kazy tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby-kazu.

7. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru do 5 dní odo dňa prevzatia tovaru vo vhodnej forme alebo ukončenia obhliadky na mieste zabudovania, v ktorom je povinný presne označiť chyby-kazy tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

8. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po uplynutí tejto lehoty 30 dní má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne počas prvých 12 mesiacov o zamietnutí reklamácie, zašle predávajúci tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.

9. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby-kazy, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Taktiež sa záruka nevzťahuje na parametre podliehajúce opotrebeniu alebo strate certifikovaných hodnôt vplyvom času , počasia a iných vplyvov.

10. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný-kazový tovar za iný obdobný s porovnateľnými technickými parametrami po vzájomnom odsúhlasení.
 


Partneri

CHS GEO Servis Green Hornet Gabion Consult

  • Odborné poradenstvo ku každej objednávke
  • Gabion Consult
    Výroba zváraných sietí na mieru
  • Gabion Consult
    Vypracovanie technologického postupu k objednávke ZDARMA
  • Gabion Consult
    Environmentálne vhodný výrobok